top of page

UPOP'S ALGEMENE VOORWAARDEN

Contactgegevens:

Community of POP

https://www.upop.be

Arnold Sauwenlaan 36

3650 Dilsen-Stokkem

+32497 39 31 97

 

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden:

 1. Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten door of namens Community of POP BV. 

 2. Community of POP BV zal hierna UPOP genoemd worden in deze voorwaarden.

 3. Partijen kunnen enkel afwijken van deze voorwaarden indien zij dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

 

Aanbiedingen:

 1. Voorstellen en offertes van UPOP zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld wordt. 

 2. Een offerte is maximaal drie maanden geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in de offerte vermeld staat. 

 3. Als een klant het voorstel of offerte niet binnen de vooropgestelde termijn aanvaard, vervalt deze. 

 4. Aanbiedingen en offertes zijn niet geldig voor nabestellingen, tenzij de partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Aanvaarding: 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte, behoudt UPOP zich het recht voor de offerte alsnog binnen de 3 dagen na ontvangst van de offerte in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 

 2. Mondelinge aanvaarding van de klant is niet geldig. Enkel schriftelijke aanvaarding van het contract of offerte is bindend voor beide partijen. 

Prijzen: 

 1. Alle prijzen van UPOP zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten, zoals administratiekosten heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. 

 2. Alle prijzen die UPOP hanteert voor zijn diensten die kenbaar gemaakt zijn, kan UPOP ten allen tijden wijzigen. 

 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door UPOP vastgesteld op de grond van werkelijk gepresteerde uren. 

Betaling: 

 1. Elke factuur dient betaald te zijn voor de vervaldatum die vermeld staat op het contract.

 2. Bij niet tijdige en integrale betaling die wordt ontvangen uiterlijk op de gestelde vervaldatum is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding verschuldigd van 10% over het volledige factuurbedrag met een minimum van 90 EUR per factuur.

 3. Elk bezwaar moet geschieden binnen de zeven dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard. 

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag UPOP zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. 

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van UPOP op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

 6. Weigert de klant medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan UPOP te betalen.

Geschillen:

 1. Eventuele geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken, waarvan de interne bevoegdheid wordt bepaald volgens onze hoofdzetel, in het bijzonder deze van het gerechtelijk arrondissement Limburg en het vredegerecht van het kanton Tongeren. 

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan UPOP. 

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 

 

Garantie:

 1. Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor UPOP enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting. 

Uitvoering van de overeenkomst: 

 1. UPOP voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. 

 2. UPOP heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk)  te laten uitvoeren door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijke overeenkomst en betaling van een eventueel afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat UPOP tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. 

Informatieverstrekking door de klant: 

 1. De klant stelt alle informatie en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig ter beschikking van UPOP.  

 2. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert UPOP de desbetreffende gegevens en informatie. 

 

 

Duur van de overeenkomst:

 

 1. De overeenkomst die tussen UPOP en de klant wordt aangegaan voor de termijn die op voorhand overeengekomen is door de partijen of voor zolang de dienstverlening zich strekt. 

 

 

Intellectueel eigendom van UPOP:

 

 1. UPOP behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, offertes, dragers met gegevens of andere informatie, afbeeldingen, modellen, schetsen, maquettes, etc. tenzij de partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendommen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van UPOP (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding: 

 1. De klant houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van UPOP krijgt geheim. 

 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie van UPOP waarvan de klant weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat de verspreiding ervan UPOP schade kan toebrengen. 

Aansprakelijkheid UPOP:

 1. UPOP is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of roekeloos gedrag. 

 2. Indien UPOP aansprakelijk is voor enige schade is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst. 

 3. UPOP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. 

Recht op ontbinding:

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer UPOP toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt. 

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door UPOP niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat UPOP in verzuim is. 

Overmacht:

 1. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor UPOP één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, worden die verplichtingen opgeschort totdat UPOP er weer aan kan voldoen. 

 2. Vanaf het moment dat de overmachtsituatie meer dan 30 kalenderdagen duurt, mogen beiden partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

 3. UPOP is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding schuldig. Ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet. 

Wijziging algemene voorwaarden:

 1. UPOP is gerechtigd deze voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 

 2. Consumenten zijn gerechtigd de overeenkomst op te zeggen bij een wezenlijke wijziging in de algemene voorwaarden.

Nietigverklaring van de overeenkomst:

 1. Wanneer één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. 

© 05/2022

bottom of page